@   Privacyverklaring ClickTouch NV 

  CLICKTOUCH vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk. Wij streven er dan ook naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. 

  Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verzameling, het beheer en het gebruik van persoonsgegevens door ClickTouch NV, met hoofdzetel te 9890 GAVERE, Legen Heirweg 37. 

  In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Tevens vindt u in de Privacyverklaring terug welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen. 

  1. Van wie verzamelen wij persoonsgegevens? 

  CLICKTOUCH verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie wij een rechtstreekse of onrechtstreekse (meestal via hun werkgever) relatie hebben, gehad hebben of in de toekomst wensen te hebben. 

  Het gaat dus zowel om gegevens van onze huidige klanten, leveranciers, opdrachtgevers en werknemers, maar ook over potentiële klanten en potentiële werknemers. 

  2. Waarom verzamelen wij persoonsgegevens? 

  CLICKTOUCH verzamelt persoonsgegevens voor volgende doeleinden: 

  2.1 Leveren van onze producten aan klanten 

  Wij verzamelen persoonsgegevens om de gevraagde producten voor onze klanten te kunnen ontwikkelen en leveren. 

  De manier waarop we deze persoonsgegevens verwerken kan variëren, al naargelang de complexiteit van de producten die een klant wenst af te nemen. 

  De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst met onze klant. 

  2.2 Financiële administratie 

  CLICKTOUCH verwerkt persoonsgegevens teneinde haar eigen boekhouding en facturatie te kunnen onderhouden. Het gaat hier om identificatiegegevens en factuurgegevens. 

  Deze verwerking behoort enerzijds tot het gerechtvaardigd belang van CLICKTOUCH, met name de mogelijkheid om haar administratie bij te houden en betaling te bekomen van de door haar geleverde producten en anderzijds rust er een wettelijke verplichting op CLICKTOUCH om haar boekhouding te voeren. 

  2.3 Onderhouden van de klantenrelatie 

  CLICKTOUCH verwerkt persoonsgegevens voor het uitsturen van mailings voor onze producten waarvan wij denken dat zij voor u van belang kunnen zijn. 

  Het versturen van mailings naar onze klanten behoort tot ons gerechtvaardigd belang. Het is zowel in uw als in ons belang dat klanten op de hoogte gehouden worden van onze ontwikkelingen en nieuwe producten. 

  2.4 Rekruteringsdoeleinden 

  CLICKTOUCH verzamelt persoonsgegevens met het oog op rekrutering van nieuwe werknemers. 

  Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in enerzijds de toestemming van de kandidaat-werknemer en anderzijds ons gerechtvaardigd belang om de geschikte kandidaat voor een positie aan te werven. 

  2.5 Beveiliging 

  Wanneer u onze bedrijfsgebouwen betreedt dan kan u worden gefilmd. Deze camerabeelden dienen louter ter beveiliging. 

  Het behoort tot ons gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken in het kader van de beveiliging van onze werknemers en klanten, alsook de bescherming van de infrastructuur en de goederen van de onderneming. 

  2.6 Direct marketing 

  CLICKTOUCH verzamelt contactgegevens met het oog op het versturen van nieuwsbrieven, informatie met betrekking tot ontwikkelingen en andere zaken die u kunnen aanbelangen. Bij het verzamelen van deze informatie die op u betrekking heeft, worden expliciete, gerechtvaardigde en duidelijk bepaalde doeleinden in acht genomen. We zien er steeds op toe dat de gevraagde en/of meegedeelde persoonsgegevens toereikend, nauwkeurig, ter zake dienend en niet overmatig zijn, uitgaande van de voorziene doeleinden. Bij direct marketing voorzien wij steeds de mogelijkheid om te laten weten dat u niet langer de toelating geeft om uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden te gebruiken. 

  Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in enerzijds de toestemming van het individu of anderzijds ons gerechtvaardigd belang om nieuwe klanten te werven. 

  3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens? 

  Uw gegevens worden in geen geval voor commerciële doeleinden gedeeld met derden. 

  3.1 Uw persoonsgegevens binnen CLICKTOUCH 

  Binnen CLICKTOUCH springen wij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en delen wij alleen de gegevens die nodig zijn om u de beste service te bieden. 

  CLICKTOUCH heeft maatregelen getroffen om te waarborgen dat persoonsgegevens die binnen CLICKTOUCH worden uitgewisseld of gedeeld, beschermd zijn. 

  3.2 Uw persoonsgegevens buiten CLICKTOUCH 

  Soms zijn wij wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te delen met externe partijen, met name aan volgende derden: 

  • • Publieke autoriteiten en regelgevende instanties wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om klantengegevens mee te delen of bekend te maken, zoals de belastingadministratie 
  • • Gerechtelijke of onderzoeksinstanties, zoals politie, openbaar ministerie… 

  Daarnaast zijn er ook derden aan wie wij niet wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens door te geven, maar waarop wij voor sommige aspecten van onze bedrijfsvoering een beroep doen. Dit houdt onder meer in dat wij voor bepaalde taken en/of diensten soms genoodzaakt zijn tijdelijk gegevens aan een externe verwerker over te maken. U kan er evenwel van op aan dat indien wij dit doen, wij er steeds op toezien dat uw gegevens met de nodige vertrouwelijkheid, op een veilige manier en als een goede huisvader worden behandeld en beheerd. 

  In diverse toepassingen, zoals onze website en e-mailhandtekeningen, maken wij gebruik van sociale media toepassingen. Wij willen er u op wijzen dat alle persoonsgegevens die u meedeelt aan deze sociale media toepassingen kunnen worden gelezen, verzameld en gebruikt door andere gebruikers van deze toepassingen. CLICKTOUCH heeft weinig of geen controle over deze andere gebruikers en kan daarom niet garanderen dat alle sociale media toepassingen deze Privacyverklaring naleven. 

  4. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens? 

  CLICKTOUCH heeft diverse beveiligingsmaatregelen genomen zodat uw persoonsgegevens veilig, correct en up-to- date gehouden worden. Specifiek trachten wij ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens die in ons bezit zijn, te vermijden. 

  Zo hebben we bijvoorbeeld de nodige firewalls in dienst die externe toegang van buitenaf beveiligen. Wij zien er op toe dat onze medewerkers en verwerkers alleen over de nodige gegevens beschikken die zij nodig hebben in de uitvoering van hun opdracht en zij die gegevens op een veilige en vertrouwelijke manier behandelen. 

  Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld als er zich bij die verwerkers, in overeenstemming met de geldende wetgeving weliswaar, ondanks de genomen maatregelen, incidenten zouden voordoen. 

  5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

  Wij houden uw persoonsgegevens niet langer bij dan noodzakelijk voor de uitoefening van onze activiteiten, tenzij wij omwille van een wettelijke verplichting uw persoonsgegevens langer dienen bij te houden of omdat de periode waarbinnen een rechtsvordering kan worden ingesteld nog loopt. 

  Uw klantendossier wordt in elk geval niet langer bijgehouden dan tot 10 jaar na het beëindigen van onze klantenrelatie. 

  6. Welke rechten heeft u? 

  U beschikt over diverse rechten aangaande de persoonsgegevens die wij verwerken: 

  6.1 Recht op toegang/inzage 

  Als betrokkene kan u op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verwerken. Als u uw recht van inzage wenst uit te oefenen dan kan dit via de hieronder weergegeven kanalen. Om uw recht van toegang/inzage uit te oefenen en iedere ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons evenwel een bewijs van uw identiteit te verschaffen. 

  6.2 Recht op verbetering 

  Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens die CLICKTOUCH over u heeft bewaard niet langer up-to-date/correct zijn. U kan ons dan ook steeds vragen om die persoonsgegevens te verbeteren of te vervolledigen, u dient ons evenwel eerst een bewijs van uw identiteit te verschaffen zoals hier verder uiteengezet. 

  6.3 Recht op overdraagbaarheid van gegevens 

  U hebt het recht om te vragen om uw persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, aan uzelf of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen. Wij wijzen er wel op dat de geldende privacywetgeving in een aantal beperkingen voorziet, zodat dit recht van overdraagbaarheid niet toepasselijk is op alle gegevens. 

  6.4 Recht om zich te verzetten 

  Indien u zich niet kan vinden in de manier waarop CLICKTOUCH bepaalde persoonsgegevens verwerkt, bv. in het kader van direct marketing en profilering, kunt u zich hiertegen verzetten. U neemt hiervoor contact met ons op via de gebruikelijke, hieronder weergegeven, kanalen. Uw verzet zal ingewilligd worden tenzij er dwingende reden zijn om dit niet te doen, bv. wettelijke verplichting of uitvoering van het contract. 

  6.5 Recht om uw gegevens te laten verwijderen 

  U heeft niet alleen het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten veranderen, u heeft ook het recht deze te laten verwijderen. Hou er wel rekening mee dat de geldende privacywetgeving voorziet in een aantal uitzonderingen. 

  6.6 Recht om uw toestemming in te trekken 

  U beschikt te allen tijde over het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op uw toestemming). 

  6.7 Recht om klacht in te dienen 

  U beschikt ook over het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: 

  Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Drukpersstraat 35 1000 BRUSSEL Tel. 02/274.48.00 Fax. 02/274.48.35 commission@privacycommission.be 

  Indien u bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, dan kun u zich richten tot info@clicktouch.eu. Alvorens aan uw verzoek te voldoen, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen. 

  7. Gebruik van cookies 

  Op de websites van CLICKTOUCH maken we gebruik van cookies. Omdat wij uw privacy belangrijk vinden en wij uw bezoek aan onze websites zo aangenaam mogelijk wensen te maken, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe en waarom wij deze cookies gebruiken. 

  Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw computer of mobiel apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Deze cookies bevatten informatie bv. taalvoorkeur, zodat deze informatie niet telkens opnieuw ingegeven dient te worden bij een nieuw bezoek aan de website. 

  Als u cookies wenst te blokkeren, kan u dit steeds doen via uw browserinstellingen. Wij verwijzen u hiervoor graag door naar de helppagina van uw specifieke browser. 

  CLICKTOUCH maakt gebruik van diverse cookies: 

  • • Functionele of noodzakelijke cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website behoorlijk functioneert. Deze vergemakkelijken en personaliseren uw bezoek en gebruikservaring. 
  • • Analytische cookies: Via analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden informatie over het gebruik van onze website door de gebruikers. Door het gebruik van de website te meten en in kaart te brengen kunnen wij deze verbeteren en het gebruiksgemak ervan optimaliseren. Volgende gegevens worden bv opgeslagen: browserkenmerken, wanneer en hoelang je de website gebruikt; welke pagina’s worden bezocht , …. 

  8. Over deze Privacyverklaring 

  Wij kunnen deze privacyverklaring te allen tijde aanpassen. We raden u dan ook aan om onze privacyverklaring regelmatig na te kijken. De meest recente versie is steeds terug te vinden op www.clicktouch.eu/privacyverklaring. Van elke belangrijke inhoudelijke wijziging brengen wij jullie op de hoogte via de voormelde link. 

  Onze algemene voorwaarden en/of de voorwaarden van specifieke diensten hebben, in geval van tegenstrijdigheid, voorrang op deze privacyverklaring. 

  Deze versie van de privacyverklaring werd op 21 mei 2018 het laatst gewijzigd. 

  Indien u nog vragen heeft over ons privacybeleid, gelieve contact op te nemen via info@clicktouch.eu.